ของที่ระลึก

ดอกไม้และสิ่งของที่ระลึกเป็นส่วนสำคัญของอนุสรณ์สถาน พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี่จะรวบรวมสิ่งของที่ระลึกที่ไม่เสื่อมสภาพง่าย เช่น บันทึก และบัตร ในระหว่างช่วงวันครบรอบวันที่ 22 กุมภาพันธ์ใน่ละปี สิ่งของเหล่านี้และสิ่งของที่ได้เก็บรวบรวมจากสถานที่เดิมของอาคาร CTV และ อาคาร PGC ซึ่งเป็นที่ที่ร่าชีวิตผู้คนจำนวนมาก เป็นเครื่องแสดงออกที่มีความสำคัญในแง่ของความรู้สึกและอารมณ์ส่วนลึกของความสูญเสียจากผู้มาเยี่ยมเยือน สิ่งของเหล่านี้จะได้รับการเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์และอาจมีการจัดแสดงในอนาคตเพื่อช่วยแบ่งปันการรับรู้เรื่องราวของแผ่นดินไห